Quality assurance policy

Przedmiotem działalności firmy ORBITGAZ BYTOM S.C. są kompleksowe, specjalistyczne usługi w zakresie projektowania i montażu instalacji do przesyłu oraz dozowania gazów technicznych, medycznych, spożywczych oraz gazów wysokiej czystości.

Podstawowym dążeniem firmy jest osiągnięcie i utrzymanie czołowej pozycji w branży na rynku krajowym oraz systematyczna ekspansja w zakresie usług o wysokiej specjalizacji, co pozwoli firmie ORBITGAZ BYTOM S.C. na zrównoważony i ciągły rozwój. Cel ten osiągniemy poprzez stałe dostosowywanie działalności do potrzeb naszych Klientów – w szczególności dotyczących jakości usług i niezawodności działania wykonanych przez nas instalacji.

Określony kierunek rozwoju realizujemy poprzez:

  • Określenie i wdrożenie wewnętrznych zasad i procedur działania, które zapewnią konkurencyjność firmy na rynku i satysfakcję Klienta dotyczącą Naszych usług.
  • Utrzymywanie systematycznej, partnerskiej współpracy z Klientami i Dostawcami, co umożliwi wiarygodną analizę i prognozowanie potrzeb oraz zapewni możliwość prawidłowego działania w ramach serwisu instalacji
    i urządzeń.
  • Utrzymywanie kompetencji zawodowych pracowników na poziomie gwarantującym profesjonalną jakość usług w odniesieniu do zmieniających się technologii.

 

Politykę niniejszą realizować będziemy w ramach wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami norm EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO 13485:2012, EN ISO 13485:2012/AC:2012 jak również Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC, a skuteczność i efektywność systemu będziemy stale doskonalić.

Polityka została przekazana wszystkim pracownikom, a za jej realizację przyjmuję odpowiedzialność osobiście.

Właściciele spółki zobowiązują się do zapewnienia zasobów niezbędnych do utrzymywania i doskonalenia SZJ jak również do spełnienia wymogów prawnych.

                                                                                                

                                                                                               Właściciele

ORBITGAZ BYTOM S.C. provides comprehensive, specialized services in designing and installing technical, medical, food industry and high purity gas supply systems.

The company strives to achieve and maintain the leading position on the domestic market and to systematically expand in the range of highly specialized services, which will allow ORBITGAZ BYTOM S.C. to maintain sustainable and constant development. This aim has been achieved by constantly adjusting our operations to meet our customers’ needs – especially covering service quality and the reliability of systems provided. The selected development strategy is conducted by:

  • defining and implementing internal operating rules and procedures to provide our company with competitive edge on the market and to make our customers satisfied with our services.
  • maintaining continuous, partner-based cooperation with customers and suppliers, which allows for performing credible analyses and anticipating needs, as well as makes it possible to provide proper maintenance services covering systems and equipment.
  • maintaining the professional competence of employees at the level ensuring professional service quality, necessary to meet the changing technology requirements.

This policy is put into practice by implementing Quality Assurance System according to EN ISO 9001:2008 and EN ISO 13485:2003+AC:2007 as well as meeting the requirements of Directive 93/42/EEC – MDD, while the system efficiency and affectivity are being constantly improved. The policy has been communicated to our all staff, and we feel personally responsible for its implementation. The Owners