Qualitätspolitik

Przedmiotem działalności firmy ORBITGAZ BYTOM S.C. są kompleksowe, specjalistyczne usługi w zakresie projektowania i montażu instalacji do przesyłu oraz dozowania gazów technicznych, medycznych, spożywczych oraz gazów wysokiej czystości.

Podstawowym dążeniem firmy jest osiągnięcie i utrzymanie czołowej pozycji w branży na rynku krajowym oraz systematyczna ekspansja w zakresie usług o wysokiej specjalizacji, co pozwoli firmie ORBITGAZ BYTOM S.C. na zrównoważony i ciągły rozwój. Cel ten osiągniemy poprzez stałe dostosowywanie działalności do potrzeb naszych Klientów – w szczególności dotyczących jakości usług i niezawodności działania wykonanych przez nas instalacji.

Określony kierunek rozwoju realizujemy poprzez:

  • Określenie i wdrożenie wewnętrznych zasad i procedur działania, które zapewnią konkurencyjność firmy na rynku i satysfakcję Klienta dotyczącą Naszych usług.
  • Utrzymywanie systematycznej, partnerskiej współpracy z Klientami i Dostawcami, co umożliwi wiarygodną analizę i prognozowanie potrzeb oraz zapewni możliwość prawidłowego działania w ramach serwisu instalacji
    i urządzeń.
  • Utrzymywanie kompetencji zawodowych pracowników na poziomie gwarantującym profesjonalną jakość usług w odniesieniu do zmieniających się technologii.

 

Politykę niniejszą realizować będziemy w ramach wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami norm EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO 13485:2012, EN ISO 13485:2012/AC:2012 jak również Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC, a skuteczność i efektywność systemu będziemy stale doskonalić.

Polityka została przekazana wszystkim pracownikom, a za jej realizację przyjmuję odpowiedzialność osobiście.

Właściciele spółki zobowiązują się do zapewnienia zasobów niezbędnych do utrzymywania i doskonalenia SZJ jak również do spełnienia wymogów prawnych.

                                                                                                

                                                                                               Właściciele

Gegenstand der Geschäftstätigkeit der Firma ORBITGAZ BYTOM S.C. sind komplexe, spezialistische Dienstleistungen im Bereich Planung und Montage von Übertragungs- und Dosieranlagen von technischen, medizinischen, Lebensmittelgasen sowie Gasen hoher Reinheit.

Das grundlegende Bestreben der Firma ORBITGAZ BYTOM S.C. ist die Erreichung und die Aufrechterhaltung der führenden Position in der Branche auf dem inländischen Markt und die systematische Expansion im Bereich der Dienstleistungen mit hohem Spezialisierungsgrad, was der Firma eine nachhaltige und kontinuierliche Entwicklung ermöglicht. Dieses Ziel haben wir durch die ständige Anpassung der Geschäftstätigkeit an die Bedürfnisse unserer Kunden erreicht, insbesondere in Bezug auf Leistungsqualität und zuverlässige Funktion der von uns hergestellten Anlagen. Die angesetzte Entwicklungsrichtung realisieren wir durch:

  • die Bestimmung und Implementierung firmeninterner Regeln und Verfahren, die der Firma entsprechende Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt und die Zufriedenheit des Kunden sicherstellen;
  • Aufrechterhaltung einer systematischen, partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten, was eine glaubwürdige Analyse und Prognostizierung von Bedürfnissen sowie die richtige Funktion im Rahmen der Instandhaltung von Installationen und Geräten ermöglicht;
  • Aufrechterhaltung von Berufskompetenzen der Mitarbeiter auf einem Niveau, welches professionelle Dienstleistungsqualität in Bezug auf die sich verändernden Techniken garantiert.

Diese Politik verfolgen wir im Rahmen des implementierten Qualitätsmanagementsystems gemäß den Anforderungen der Normen EN ISO 9001:2008 und EN ISO 13485:2003+AC:2007 sowie auch in Übereinstimmung mit der Richtlinie 93/42/EEC – MDD, und die Wirksamkeit und Effektivität des Systems wird ständig verbessert. Die Politik wurde allen Mitarbeitern vermittelt und wir übernehmen persönliche Verantwortung für ihre Umsetzung. Eigentümer